Stavební dozor

Přítomnost autorizované osoby provádějící stavební dozor je nutná ze zákona pokud se jedná o stavbu svépomocí. Mějte však na paměti, že firmy mají na stavbě Vašeho domu nebo objektu zcela jiný záměr než Vy – a to zcela prostý – zisk. Neriskujte proto a kontaktujte nás. Zajistíme pro Vás spolehlivý stavební dozor.

Dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., §153 je stavební dozor definován následovně:

Osoba vykonávající stavební dozor odpovídá spolu se stavebníkem za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací, za dodržování obecných požadavků na výstavbu, za bezbariérové užívání stavby a jiných technických předpisů a za dodržení rozhodnutí a jiných opatření vydaných k uskutečnění stavby. Dále tato osoba sleduje způsob a postup provádění stavby, zejména bezpečnost instalací a provozu technických zařízení na staveništi, vhodnost ukládání a použití stavebních výrobků, materiálů a konstrukcí a vedení stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě; působí k odstranění závad při provádění stavby, a pokud se jí nepodaří takové závady v rámci vykonávání dozoru odstranit, oznámí je neprodleně stavebnímu úřadu.

Poptávkový formulář

Prohlídky a kalkulace jsou zdarma.
Poptejte nás a zbavte se starostí...

EMAIL

FAQ

 
Galerie - naše práce
Referenční projekty